Услуги

Счетоводни услуги:
 • Текущо осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи съгласно приложимото законодателство и счетоводни стандарти;
 • Разработване на счетоводна политика и съставяне на индивидуален сметкоплан според конкретните нужди на клиента;
 • Съставяне на периодични справки за вземанията от клиенти и задълженията към доставчици;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Завеждане на ДМА, съставяне на данъчен и счетоводен амортизационен план, начисляване на дължимите амортизации;
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на справка декларация по ДДС, Интрастат, VIES и други декларации и справки за НАП, НОИ, НСИ;
 • Междинно и годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО и данъчна декларация;
 • Изготвяне на необходимите документи и справки при извършване на данъчни ревизии и проверки;
 • Осчетоводяване на заплати, осигуровки и данъци;
 • Следене на складова наличност;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС.

ТРЗ Услуги:
 • Управление на всички дейности, свързани с обработка на заплатите на служителите, от първоначални справки за отчитане на положения труд до изплащане на възнагражденията и подаване на всички необходими документи;
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, споразумение, молби, заповеди, служебни бележки и други справки и документи;
 • Изготвяне, поддръжка и актуализация на трудови досиета;
 • Изготвяне и подаване на уведомления за болнични листи;
 • Изготвяне и подаване с електронен подпис на декларация 1, декларация 6, декларация по чл.73, уведомления по трудови договори;
 • Въвеждане и обработка на молби за отпуска;
 • Следене на полагаем годишен отпуск;
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и осигуровки;
 • Анализ на разходите за заплати.

Други:
 • Издаване на фактури;
 • Събиране на документи от офиса на клиента;
 • On-line банкиране;
 • Издаване на актуални състояния.