Продажба на стоки в интернет и деклариране на дохода от дейността

Posted on

Какво е онлайн търговия
Онлайн търговия e покупко-продажба по занятие с цел печалба на стоки или услуги, която се осъществява основно чрез електронни магазини, онлайн платформа /Amazon, eBay/, платформа за обяви /OLX, Bazar.bg/, социални мрежи /Facebook, Instagram/ и други подобни. Ако продавате стоки или услуги в интернет, трябва да знаете, че от гледна точка на данъчното законодателство, тази търговия не се различава съществено от това да продавате в стандартен магазин.

Кои продажби на стоки с наложен платеж се облагат с данъци и кои не?

Освободени от облагане са доходите от продажбата на лични вещи – вещи, които са закупени за лично ползване, а не с цел да бъдат препродадени или да бъдат използвани в производството на други вещи, предназначени за продажба и реализиране на печалба. Подаването на данъчна декларация от физическите лица за приходите от продажбата на такива вещи не е задължително.
Продажбата на стоки, закупени с цел последващата им продажба и реализирането на печалба, представлява търговска дейност, доходът от която подлежи на облагане. Възможно е продажбите да са извършени от лица, които не са търговци* по смисъла на Търговския закон, например:

такива, упражняващи свободна професия (художник, който продава творбите си в интернет като ползва услугите на пощенски оператор);
от физически лица, упражняващи занаят по смисъла на Закона за занаятите (занаятчия, който продава изработените от него народни носии, накити и др.)
продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. Получените доходи изрично са посочени като облагаеми в закона, т.е. данък се дължи дори, когато става въпрос за еднократни продажби. Само ако съответните вещи са придобити по наследство, то доходите от продажбата им не подлежи на облагане.
*Според Търговския закон, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид.

Деклариране на доходи от онлайн търговия

През 2021 г., в предварително попълнената данъчна декларация ще са достъпни данните от наложени платежи, с които НАП разполага за осъществените през изминалата година продажби в интернет. В случай, че доходите от наложени платежи подлежат на облагане, гражданите ще трябва да ги декларират в съответното приложение.

Доходите, получени при продажба на стоки/вещи, закупени с цел препродажба или произведени с цел продажба (т.е. за търговска дейност) подлежат на облагане и следва да бъдат декларирани в Приложение № 2.
В случай че става въпрос за продажба от физическото лице, което получава доход от друга стопанска дейност в качеството му на земеделски стопанин, упражняващ свободна професия или занаятчийска дейност, получените суми се декларират в Приложение № 3.
При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, доходите се декларират в Приложение № 5
Доходите от продажба на лични вещи, които са освободени от облагане по силата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, не се облагат и съответно не следва да се декларират. Лицата, които желаят, могат да посочат тези доходи в Приложение № 13.

Размер на дължимия данък, срок за деклариране и плащане

С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък за доходите, който са придобили през предходната година.

Физическите лица, които по занятие купуват стоки с цел да ги препродадат, т.е. действат като търговци, са длъжни да се облагат по реда, предвиден в данъчния закон за едноличните търговци. Те се облагат с 15 % данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. Срокът за деклариране е до 31.03 а годината слдваща годината на придобиване на дохода. като в същия срок следва да се внесе и дължимият данък. За 2019 г и 2020 г този срок бее удължен до 30.06
В останалите случаи, когато доходът се декларира в Приложение № 3 или в Приложение № 5 облагането е с данък върху общата годишна данъчна основа, чиято данъчна ставка е 10%. В тези случаи срокът за деклариране на доходите, както и за внасяне на дължимия данък е до 30.04 на годината слдваща годината на придобиване на дохода.
Плащането на данъка може да стане и в последния ден, стига сумата да постъпи по сметката на НАП на следващия работен ден.

Примери за онлайн продажби на стоки, които подлежат на облагане и такива, за които няма данъчно задължение

Физическо лице произвежда мед, като една част от него използва за лично потребление, а друга продава с обяви в интернет. Доходите, които лицето е получило от продажбата на произведения от него мед са облагаеми. Тези доходи трябва да бъдат декларирани в Приложение №3 на годишната данъчна декларация.
Художник продава творбите си в интернет – той също трябва да декларира получените доходи в Приложение № 3.
Занаятчия продава чрез обяви в интернет изработени от него народни носии, накити и др. – доходите също трябва да се декларират в Приложение № 3.
Физическо лице, което не е регистрирано като търговец, купува 200 телефона и ги продава чрез обяви в интернет на други физически лица. В този случай лицето е действало като търговец, независимо че не е регистрирано като такъв, поради което доходите следва да се декларират в Приложение № 2 като доходи от стопанска дейност на едноличен търговец.
Физическо лице продава чрез обяви в интернет старите си мебели, битова техника или стария си смартфон, колело, телевизор, старите си дрехи или обувки и др. В тези случаи става въпрос за продажба на лични вещи и доходът е необлагаем.
Не са облагаеми и доходите от продажба на вещи, получени по наследство или завет.

Регистрация по ЗДДС

Съгласно ЗДДС, всяко установено на територията на страната данъчно задължено лице, което има облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
От момента, в който едно лице бъде регистрирано по реда на ЗДДС, то е длъжно за всяка облагаема доставка, с място на изпълнение на територията на страната, да начислява данък върху добавената стойност с приложимия за съответната доставка размер на данъчната ставка (20% или 9%). Този данък се добавя към продажната цена и се заплаща от купувача, но продавачът има задължение впоследствие да го внесе в държавната хазна.

Документиране на продажбите от онлайн търговия чрез издаване на фискален бон

Електронната търговия има своите специфики от гледна точка на документирането на продажбите, във връзка с което възникват въпроси относно издаването на касови бележки.
В общия случай задължението за документиране на продажби на стоки или услуги чрез издаване на фискален бон е в зависимост от начина на плащане от страна на клиента. Задължение за регистриране и отчитане на продажбите/доставките на стока или услуга чрез издаване на фискален бон е налице, когато плащането е извършено в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства. В тази хипотеза попада и случаят, при който плащането се извършва чрез наложен платеж.
Когато плащането се извършва с пощенски паричен превод чрез лицензиран пощенски оператор търговецът няма задължение за издаване на фискален бон. Следва да се има предвид обаче, че считано от 1 юни 2021 г., при този начин на плащане е налице изискване на клиента да се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко следната информация: наименование и адрес за кореспонденция на задълженото лице; идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК на задълженото лице; наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги; обща сума за плащане и начин/и на плащане.

Вижте още в: Алтернативен режим за регистриране и отчитане на продажби

Съвети към потребителите при пазаруване в Интернет

Законът за електронната търговия задължава всеки електронен търговец да публикува на сайта си идентификационни данни – наименование, БУЛСТАТ, адрес, стационарни телефони, т.е. информация, която би трябвало да осигури безпроблемна връзка с клиентите. Пазаруването от анонимни сайтове крие големи рискове, които може да избегнете като видите полезните съвети при онлайн пазаруване, достъпни на интернет страницата на Комисия за защита на потребителите.

Мерки от страна на НАП

НАП анализира рисковете, които възникват при електронната търговия и предприема различни мерки за повишаване на спазването на законодателството от електронните търговци. Ежегодно се извършват проверки и ревизии на онлайн търговци. Електронните ревизии са подход на НАП, при който чрез използването на специален софтуер се извършва обработка на данните. При фирмите, които работят с търговски софтуер, се засичат декларираните обороти от касовите апарати с данните в информационните им системи. При онлайн търговците се съпоставя информацията от куриерските фирми с отчетените и декларирани обороти.

Източник: nap.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *